معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارگروه ایمنی کاربرد فناوری نانو

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ایران

  • ماده ۱۶
ماده 16- کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو با حضور نمایندگان وزارتخانه‏های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان‏های حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (ستاد فناوری نانو) در ستاد توسعه فناوری نانو تشکیل می‌شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مربوط اعمال واپایش‏های (کنترل‌های) ایمنی (از منظر زیست محیطی و بهداشتی) و تنظیم ضوابط مورد نیاز را از طریق دستگاه ‏های اجرایی مسئول و مراجع ذی‏ ربط پیگیری می‏کند.