ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

مرکز ملی تایید صلاحیت

معاونت نظارت بر اجرای استاندارد

معاونت تدوین استاندارد

مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها

پژوهشگاه استاندارد

  • ماده ۱۱
ماده 11- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است (به جز دارو) با رعایت قوانین موارد زیر را برای گسترش و بکارگیری فناوری نانو اجرایی نماید:
 الف- برای اطمینان مصرف‌کنندگان از سلامت و کیفیت محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، نشانی به نام "نانونماد" به عنوان یک علامت رسمی دولتی به محصولات نانو اعطا میشود. سازمان ملی استاندارد موظف است ظرف شش ماه  پس از ابلاغ این تصویب‏نامه، تمهیدات و الزامات مورد نیاز را برای اجرایی‌شدن این نشان را فراهم آورد و با همکاری ستاد و بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی در قالب شرکت‌های بازرسی، به محصولات مبتنی بر فناورینانو پس از ارزیابی های لازم، اعطا شود. آیین‌نامه نحوه اعطای این نشان با همکاری ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد.
ب- استانداردهای محصولات مندرج در این تصویب‏ نامه را که بکارگیری فناوری‌نانو در آنها با توانمندی داخلی موجب افزایش کیفیت و کارایی میشود، بازنگری کرده و ارتقا دهد. 
تبصره- حوزه‌ها و موضوعات جدید برای ارتقاء استاندارد، سالانه توسط ستاد و با هماهنگی دستگاه‏های اجرایی به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه می‏شود.
پ- حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه ‏های مرجع و اندازه ‏شناسی (مترولوژی) نانو و حمایت از تولید مواد مرجع نانو.
ت- مشارکت موثر در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو با رویکرد اولویت تدوین استانداردهای محصول و ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و افزایش بازار محصولات داخلی در سراسر دنیا.
ث- تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون مواد و محصولات مبتنی بر فناوری نانو در کلیه حوزه‌ها.
ج- کلیه تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو که محصول آنها مشمول استاندارد می‌باشد موظفند نسبت به خوداظهاری انطباق محصول خود با استانداردهای ملی و یا بین المللی معتبر اقدام نمایند. مرجع ارزیابی انطباق محصولات، سازمان ملی استاندارد ایران است که طبق قوانین جاری سازمان اقدام می‌کند.

مستندات و گزارشات