وضع موجود گسترش فناوری نانو در سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ماده 11

نوع گزارش : موضوعی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

در این گزارش وضعیت موجود گسترش کاربرد فناوری نانو در سازمان ملی استاندارد ایران و چالش های مرتبط با هر کدام از ماموریت های محوله به این سازمان در حوزه فناوری نانو تشریح شده است.
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha