گزارش عملکرد سالیانه وزارت نیرو (سال دوم اجرای مصوبه) در خصوص ماده 3

نوع گزارش : ارزیابی دوره ای (یکساله)

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

گزارش عملکرد سالیانه وزارت نیرو (سال دوم اجرای مصوبه)
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha