گزارش عملکرد سالیانه وزارت راه و شهرسازی (سال دوم اجرای مصوبه) در خصوص ماده 8

نوع گزارش : ارزیابی دوره ای (یکساله)

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

گزارش عملکرد سالیانه وزارت راه و شهرسازی (سال دوم اجرای مصوبه)
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha